Chúng tôi quan tâm, bạn chia sẻ

Phát triển Du lịch có Trách Nhiệm, được tích hợp trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của K’lang Adventure, bao gồm vận hành, chuỗi cung ứng và sự gắn kết của doanh nghiệp với cộng đồng. Những mục tiêu này được bám sát với Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs); dùng để thực hiện và đánh giá mức độ hiệu quả trong mọi hoạt động của doanh nghiệp

Responsible tourism development

Sustainable development - K'Lang Adventure's ambitions and long-term goals for experiential tourism - cultural tourism in Tay Giang, Quang Nam

Môi trường

Quản trị

Xã hội