Phát triển Du lịch có Trách Nhiệm, được tích hợp trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của K’lang Adventure, bao gồm vận hành, chuỗi cung ứng và sự gắn kết của doanh nghiệp với cộng đồng. Trọng tâm của chiến lược trong giai đoạn này là yếu tố Con Người – People, những cá nhân đang thực hiện cam kết đưa du lịch bền vững vào cuộc sống.

Climate Change